Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist:

1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
1.2 Opdrachtnemer: de wederpartij van Opdrachtgever, Mijnpersoneelsfeest.nl, label van Advance Events, statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24.39.65.96, alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel, gebruiker van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.
1.3 Overeenkomst: een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot advisering over, organisatie van alsmede de Schriftelijke overeenkomsten aanvullingen en/of wijzigingen alsook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst, zulks ten behoeve van de door Opdrachtgever georganiseerde activiteiten.
1.4 Productiedatum: de (eerste) dag waarop de door Opdrachtnemer krachtens de overeenkomst bestelde, gehuurde of gekochte goederen feitelijk worden geleverd en/of diensten worden afgenomen.
1.5 Locatie/Tijd: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd waarop (een gedeelte van) de tussen hen overeengekomen goederen en/of diensten worden geleverd respectievelijk uitgevoerd.
1.6 Schriftelijk: het ter hand stellen, verzenden per gewone post, per aangetekend schrijven, per telefax of per emailbericht verzenden van mededelingen, zulks voor rekening en risico van de verzender.
1.7 Honorarium: de door Opdrachtnemer voor het desbetreffende onderdeel van een door Opdrachtnemer te organiseren of uit te voeren evenement, in rekening te brengen financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) het een en ander exclusief door de leverancier van Opdrachtnemer in rekening gebrachte bedragen en/of andere vorderingen van derden, met inbegrip van belastingen en premieheffing, indien van toepassing.
1.8 Artiest: iedere Artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens Opdrachtnemer tot het geven van een optreden heeft verbonden.
1.9 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtgever gezamenlijk.


Artikel 2 Toepasselijkheid van de Voorwaarden
2.1 Behoudens voor zover van de Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk wordt afgeweken, of wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere Voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing zijn, gelden de Voorwaarden voor ieder door Opdrachtgever gedaan verzoek tot de Opdrachtnemer tot het uitbrengen van een aanbod, op de door Opdrachtnemer uit te brengen aanbieding, opdrachten van Opdrachtgever en op alle door Opdrachtnemer met Opdrachtgever te sluiten en gesloten Overeenkomsten of ten behoeve van deze te verrichten en/of verrichtte handelingen en overige rechtshandelingen, waaronder overeenkomsten die Opdrachtnemer ter zake met derden sluit.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien de Voorwaarden door Opdrachtgever terzijde worden gesteld, door eigen (inkoop)voorwaarden van toepassing te verklaren, zullen slechts die clausules in genoemde (inkoop)voorwaarden van toepassing zijn welke niet strijdig zijn met de Voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Voorwaarden
2.4 Afwijkende bedingen van Opdrachtgever en/of derden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtnemer Schriftelijk zijn aanvaard.
2.5 Indien een bepaling van de Voorwaarden (en nog overeen te komen Overeenkomsten) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden (en nog overeen te komen overeenkomsten). In de Voorwaarden (en nog overeen te komen overeenkomsten) zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.
2.6 Indien Opdrachtnemer met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een Overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die Overeenkomst jegens Opdrachtnemer voortvloeien.
2.7 Opdrachtnemer zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen. De inschakeling van derden door Opdrachtnemer laat de toepasselijkheid van de Voorwaarden onverlet.


Artikel 3 Offerte, bestelling en opdracht
3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, Schriftelijk, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Opdrachtnemer worden herroepen.
3.2 Alle bij een aanbieding e.d. verstrekte informatie en/of specificaties, gelden steeds bij benadering en zijn voor Opdrachtnemer slechts bindend, indien binnen in de aanbieding zulks uitdrukkelijk en met woorden Schriftelijk is bevestigd.
3.3 Offertes en/of aanbiedingen van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na uitbrengen, tenzij anders in de offertes en/of aanbiedingen is aangegeven. Indien een aanbieding e.d. van Opdrachtnemer binnen 30 dagen of de aangegeven periode door een Schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Opdrachtnemer Schriftelijk is bevestigd, komt de Overeenkomst tot stand en anders komt de offerte en/of aanbieding te vervallen.
3.4 Indien Opdrachtgever uiteindelijk geen opdracht verstrekt, is Opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, welke Opdrachtnemer heeft moeten maken om zijn offerte en/of aanbieding te kunnen doen, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.
3.5 Indien Opdrachtnemer op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3.6 en 3.7, betalen conform de dan bij Opdrachtnemer geldende tarieven.
3.6 Een opdrachtverstrekking door Opdrachtgever betreft de gehele offerte en/of aanbiednig als zodanig.
3.7 Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevatte.
3.8 Wijkt een opdrachtverstrekking slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit als opdracht  en komt de Overeenkomst overeenkomstig deze opdracht tot stand, tenzij Opdrachtnemer binnen 30 dagen bezwaar maakt tegen de verschillen.
3.9 Ten opzichte van Opdrachtgever strekt het Schriftelijk aanbod of de bevestiging hiervan van/door Opdrachtnemer tot volledig bewijs van de inhoud van de Overeenkomst, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
3.10 De in de offerte en/of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.11 Opties op artiesten, amusement, entertainment en locaties hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na uitbrengen van de optie door Opdrachtnemer, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de optie geplaatst door Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen of de Schriftelijk overeengekomen periode door een Schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Opdrachtnemer Schriftelijk is bevestigd, komt de optie te vervallen.
3.12 Mocht de in artikel 3.4 vermelde optie door een andere partij dan Opdrachtnemer en Opdrachtgever definitief gemaakt kunnen worden, dan krijgt de eerste optant (Opdrachtnemer en Opdrachtgever) 12 uur responstijd om de optie alsnog om te zetten in een definitieve boeking. Is dit niet het geval, dan vervalt de optie en het eerste recht op boeking.
3.13 Opdrachtnemer behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever het recht voor de bij haar gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij te herroepen. Herroeping na aanvaarding door Opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden.
3.14 Artiesten behouden zich altijd het recht voor om optredens in het buitenland of op TV voorrang te geven op optredens bij bedrijfsevenementen. Ook al is er een definitieve boeking geplaatst. Derhalve dient Opdrachtgever zich hiervan goed bewust te zijn en is Opdrachtnemer hiervoor niet aansprakelijk.


Artikel 4 Levering
4.1 Aflevering van goederen geschiedt op de overeengekomen plaats tegen de overeengekomen koopprijs. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn in de koopprijs van de goederen niet inbegrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van voorzieningen e.d.
4.2 Het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen gaat over op Opdrachtgever bij aflevering aan Opdrachtgever. Indien ten behoeve van de aflevering, al dan niet op verzoek of instructie van Opdrachtgever, gebruik wordt gemaakt van een vervoerder, gaat het risico van verlies, diefstal en beschadiging van de goederen echter reeds over op Opdrachtgever op het moment van afgifte van de goederen aan de vervoerder. Het risico van opslag, in – en uitladen en lossen rust in dat geval ook op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich teegn deze risico’s verzekeren.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
4.4 Mocht Opdrachtgever de goederen om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopprijs, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.
4.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Opdrachtnemer bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren.
4.6 Opdrachtnemer zal de goederen verpakken volgens de bij haar geldende gebruikelijke maatstaven. Indien Opdrachtgever een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening zijn. Opdrachtgever zal met verpakkingen die vrijkomen bij de door Opdrachtnemer geleverde goederen, handelen op een wijze die in overeenstemming is met de daarvoor geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken wegens niet naleving van dergelijke voorschriften.


Artikel 5 Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever garandeert dat hij in alle gevallen in voldoende mate is verzekerd tegen iedere willekeurige schade, waaronder mede begrepen doch daartoe niet beperkt directe schade en indirecte schade, welke als gevolg van haar, alsmede van door haar ingehuurde derden, verrichte rechtshandelingen en/of feitelijke handelingen en/of nalaten in de uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan.
5.2 Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten, medewerkers en bezoekers van een krachtens de Overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.
5.3 Indien Opdrachtgever, ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer, onvoldoende maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is Opdrachtnemer gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enig aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Opdrachtnemer overeengekomen prijs.
5.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de Bumarechten. Indien Opdrachtnemer een naheffing krijgt van de Buma die betrekking heeft op de uitvoering van de Overeenkomst zal de Opdrachtnemer deze aan Opdrachtgever doorberekenen.
5.5 De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) maten, specificaties
en/of andere informatie samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst komt voor risico van Opdrachtgever.
5.6 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
5.7 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers van een krachtens de Overeenkomst door Opdrachtnemer georganiseerd of uitgevoerd evenement.


Artikel 6 Verantwoordelijkheid Opdrachtnemer
6.1 Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake de productenaansprakelijkheid is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of overeenkomst en/of geleverde dienst, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer en/of haar leidinggevenden.
6.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid voor deze schade is uitgesloten.
6.3 De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging directe schade van zaken is immer beperkt tot maximaal het Honorarium danwel het redelijkerwijs te verwachten Honorarium bij door Opdrachtnemer te verrichten diensten en de koopprijs van de door Opdrachtnemer te leveren goederen
6.4  Indien de in Nederland te leveren goederen buiten Nederland worden gebruikt, is Opdrachtnemer evenmin aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het feit dat deze goederen niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de goederen moeten worden gebruikt.
6.5 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interest, verband houdende met de goederen, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de goederen, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.


Artikel 7 Reclamering
7.1 Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten, per aangetekende brief te geschieden, binnen twee weken na:
- levering der goederen en/of diensten ten behoeve van de door Opdrachtgever georganiseerde
   activiteiten;
- de advisering over / de organisatie van / de totstandkoming van Schriftelijke overeenkomsten    (inclusief de aanvullingen en/of wijzigingen, alsook alle (rechts)handelingen ter voorbereiding van
   die overeenkomst) ten behoeve van, de door Opdrachtgever georganiseerde activiteiten;
- het moment waarop het gebrek met betrekking tot de door Opdrachtnemer georganiseerde
   activiteiten c.q. de door Opdrachtnemer geleverde goederen en/of diensten, redelijkerwijs
   geconstateerd had kunnen worden.
7.2 Reclames over facturen dienen eveneens Schriftelijk te worden ingediend en wel binnen twee weken na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de facturen als vaststaand gegeven tussen Partijen zullen worden aangemerkt.


Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling
8.1 Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van eventuele vorderingen van Opdrachtnemer in het kader van levering van goederen, verrichtte of te verrichten werkzaamheden, of anderszins, en van hetgeen Opdrachtnemer van Opdrachtgever te vorderen heeft wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.
8.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen als bedoeld in het vorige lid vindt de eigendomsoverdracht van de zaken plaats.
8.3 Zolang de eigendom van de goederen op Opdrachtgever niet is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de goederen aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de goederen, waarvan Opdrachtnemer eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
8.4 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Oopdrachtnemer te houden, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Opdrachtnemer
8.5 Indien en zolang Opdrachtnemer eigenaar van de goederen is, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld Schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de goederen verloren is gegaan, dan wel is beschadigd, of de goederen in beslag worden genomen en/ of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de goederen. Voorts zal Opdrachtgever Opdrachtnemer op diens eerste verzoek mededelen waar de goederen, ten aanzien waarvan Opdrachtnemer een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, zich bevinden.
8.6 Opdrachtgever verleent reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming en verleent alle medewerking aan Opdrachtnemer, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Opdrachtnemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien en voor zover Opdrachtnemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer alle medewerking verschaffen die alsdan benodigd is voor Opdrachtnemer om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
8.7 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms) rechten van Opdrachtnemer.
8.8 Als Opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Opdrachtnemer te verpanden, dan wel op de onroerende zaak een eerste recht van hypotheek te vestigen.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Opdrachtnemer welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan worden, geeft deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: gehele of gedeeltelijke misoogst, abnormale weersomstandigheden, ziekten en plagen in de gewassen, niet, niet volledige en/of vertraagde levering van de toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele en gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van de ondernemer als bij derden van wie Opdrachtnemer de benodigde materialen, grondstoffen of halffabrikaten geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van Opdrachtnemer ontstaan.
9.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
9.4 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide Partijen bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.5 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft, of zodanig met het niet-geleverde deel verbonden is, dat het niet als een zelfstandige zaak kan worden aangewend.
9.6 Alleen wanneer sprake is van een Overeenkomst met een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder overmacht verstaan de situatie waarbij de tekortkoming van de kant van Opdrachtnemer niet aan haar kan worden toegerekend omdat de situatie niet te wijten is aan diens schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Opdrachtnemer komt.


Artikel 10 Opschorting en annulering
10.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van enige betaling.
10.2 Opdrachtgever is gerechtigd in geval van levering van diensten de Overeenkomst/opdracht zonder nadere motivering te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het bedrag voor volledige uitvoering van de afgesproken Overeenkomst/opdracht door Opdrachtgever wordt vergoed, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen:
a) in geval van uitstel of annulering van uiterlijk 125 dagen voor de Productiedatum, minimaal 50% van het bedrag voor volledige uitvoering van de afgesproken Overeenkomst/opdracht, exclusief BTW.
b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen 125 dagen en 62 dagen voor de Productiedatum, minimaal 75% van het bedrag voor volledige uitvoering van de afgesproken Overeenkomst/opdracht, exclusief BTW.
c) in geval van uitstel of annulering binnen 62 dagen voor de Productiedatum, 100% van het bedrag voor volledige uitvoering van de afgesproken Overeenkomst/opdracht, exclusief BTW.


Artikel 11 Prijs, facturering en betaling
11.1 De overeengekomen prijs is, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vast in Euro, exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd. De prijs is gebaseerd op de ten tijde van de offerte en/of aanbieding geldende prijsbepalende factoren, welke ook.
11.2 Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
11.3 Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
11.4 Opdrachtnemer is gerechtigd vooruitbetaling overeen te komen en voorts gerechtigd vooruitbetaling te verlangen conform het volgende schema:
- 35% van het totaalbedrag bij opdrachtverstrekking;
- 50% van het totaalbedrag tenminste 1 maand voor uitvoering;
- Het restant (15%) wordt bij de eindfactuur na uitvoering in rekening gebracht.
11.5 Indien binnen voormelde 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever een rente gelijk aan de wettelijke rente (bij een natuurlijk persoon) en handelsrente (bij geen natuurlijk persoon) verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer in het kader van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door Opdrachtnemer van Opdrachtgever te vorderen bedrag.
11.6 Het aantal deelnemers c.q. gasten dat 14 werkdagen voor de uitvoering van een evenement bij Opdrachtnemer bekend is, geldt als minimum aantal voor de eindfactuur, met inachtneming van het reeds eerder aangegeven minimum aantal gasten dat in de bevestiging genoemd is of de in de bevestiging aangegeven maximale mindering van het aantal gasten. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van het voorschot, dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.  11.7 Onverminderd hetgeen in dit artikel is bepaald, is Opdrachtnemer - bij een overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever - gerechtigd om het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met 10% wegens administratiekosten en de minimale incassokosten € 250,- indien Opdrachtgever na daartoe Schriftelijk te zijn aangemaand door Opdrachtnemer niet onmiddellijk aan al zijn verplichtingen voldoet.
11.8 Indien door Opdrachtnemer, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
11.9 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al meldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 12 Beëindiging en ontbinding
12.1 Onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een Schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
- Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de Overeenkomst;
- Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.
In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van Opdrachtnemer en dienen door deze te worden afgehaald.
12.2 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikel 12.1 zijn respectievelijk alle vorderingen van Oopdrachtnemer op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Opdrachtnemer gerechtigd de geleverde goederen terstond terug te nemen. In dat geval zullen Opdrachtnemer en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden waarbij Opdrachtgever Opdrachtnemer in staat zal stellen de goederen in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren. Vorenstaande onverminderd het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van schade, kosten en rente.


Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, komen alle rechten ten aanzien van de intellectuele eigendom uit de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende werkzaamheden aan Opdrachtnemer toe.
13.2 Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging, verwerking of reproductie van de door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermende objecten verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging, verwerking of reproductie voortvloeiende.
13.3 Zonder toestemming van Opdrachtnemer zullen geen geluids- en beeldopnamen van het in het kader van een evenement optredende Artiest worden vervaardigd.
13.4 Opdrachtgever verplicht zich het materiaal slechts te gebruiken voor het doel waarvoor het geleverd is.
13.5 Te allen tijde -derhalve ook wanneer Schriftelijk is overeengekomen in afwijking van het bepaalde in dit artikel, dat de auteursrechten overgaan naar Opdrachtgever- behoudt Opdrachtnemer het recht met het geleverde product ten eigen nutte publiciteit te bedrijven.
13.6 Opdrachtgever zal zich, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen,
ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van Opdrachtnemer en/of derden in verband met een levering van goederen en/of diensten door Opdrachtnemer, buiten Opdrachtnemer om zelf uit te (laten) voeren of door uitvoering van een evenement te herhalen.
13.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde zaken te gebruiken voor commerciële en/of publicitaire doeleinden, tenzij Partijen Schriftelijk voorafgaand anders overeenkomen.
13.8 Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, verbeurt Opdrachtgever ten opzichte van Opdrachtnemer een directe, niet voor rechterlijke matiging vatbare, opeisbare boete van € 5.000,- (zegge vijfduizend euro) per overtreding en/of iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daarmee het recht vervalt voor Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.
13.9 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die Opdrachtnemer door of vanwege Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet Opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen goederen aanwendt.


Artikel 14 Geschillen
14.1 Geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen desgewenst in eerste instantie aan een door Opdrachtnemer ingestelde geschillencommissie voor advies worden voorgelegd.
14.2 Indien het advies van de geschillencommissie niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement van plaats van de woonplaats/feitelijke vestiging van de Opdrachtnemer. Ingeval van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan laatstgenoemde het geschil desgewenst voorleggen aan de naar de aard van het geschil bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement van plaats van de woonplaats van de natuurlijke persoon.
14.3 Op de rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, althans op alle door Opdrachtnemer verrichte handelingen waaronder de door haar gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
14.4 De toepasselijkheid van:
(a)    het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Totstandkoming
van Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 1 juli 1964;
(b)    het verdrag houdende een Eenvormige Wet inzake de Internationale Koop
van Roerende Lichamelijke Zaken d.d. 1 juli 1964;
(c)    alle op basis van deze verdragen opgestelde (eenvormige) wetgeving in enig land; en
(d)    het Weens Koopverdrag 1980 (CISG);
wordt nadrukkelijk uitgesloten.


Bijlage elektronisch dataverkeer bij algemene verkoopvoorwaarden


Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van de toepasselijke algemene leveringsvoorwaarden


Artikel 1 E-mailberichten
1.1 Een e-mailbericht kan in het kader van de Voorwaarden en alle Overeenkomsten gelijk worden gesteld met de Schriftelijke verklaring.
1.2 Bij een geschil over het wel of niet ontvangen of verzonden zijn van e-mailberichten zullen de logfile-gegevens van Opdrachtnemer dwingend bewijs opleveren.
1.3 E-mailberichten worden geacht te zijn ontvangen indien zij voor de andere partij toegankelijk zijn, waaronder in ieder geval wordt begrepen het moment dat zij de mailbox van de ontvangende partij hebben bereikt.


Artikel 2 Telecommunicatiefaciliteiten
2.1 De partij die zich van telecommunicatiefaciliteiten bedient is voor de keuze daarvan verantwoordelijk. Indien Opdrachtnemer zich bedient van telecommunicatiefaciliteiten zal indien zich bij transport van data verminking van de data of een vertraging van de verzending voordoet, Opdrachtnemer voor de daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk zijn onverlet de overige bepalingen uit de Voorwaarden alleen indien voor zover deze schade verhaald kan worden op de betreffende telecomoperator.


Artikel 3 Materialen en digitale informatie
3.1 Alle materialen en digitale informatie die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan Opdrachtnemer ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van Opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde gegevensdragers komen voor rekening van Opdrachtgever. Hetzelfde geldt voor Opdrachtgever ter zake van materialen en digitale informatie van Opdrachtnemer, voor zover niet anders werd overeengekomen.


Artikel 4 Gegevens en bestanden
4.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op website van Opdrachtnemer en op alle diensten die via de site worden aangeboden.
4.2 Opdrachtnemer behandelt de gegevens van Opdrachtgever strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij Opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Uiteraard voldoet Opdrachtnemer aan de toepasselijke privacyregelingen.
4.3 Als Opdrachtgever gegevens aan Opdrachtnemer verstrekt, dan worden deze gegevens in een bestand vastgelegd. Indien Opdrachtgever een bestelling doet via de website van Opdrachtnemer registreert Opdrachtnemer die bestellingen op naam. De gegevens van Opdrachtgever worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om de bestelling van Opdrachtgever uit te voeren.
4.4 Het bestand waarin de bestellingen van Opdrachtgever zijn opgenomen, wordt ook gebruikt om aan Opdrachtgever persoonlijke aanbiedingen te doen, tenzij Opdrachtgever via de site aangeeft daartegen bezwaar te hebben. Het bestand kan ook worden gebruikt voor het maken van statistische analyses en persoonlijke analyses.
4.5 Opdrachtnemer maakt verder gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak de Opdrachtnemer website wordt bezocht; via welke links dat gebeurt, etc. Hiervoor gebruikt Opdrachtnemer “cookies”. Dat zijn kleine bestanden die door de computer van Opdrachtgever worden gedownload als Opdrachtgever de website van Opdrachtnemer bezoekt. De gegevens die Opdrachtnemer op die manier verkrijgt blijven anoniem. Mocht Opdrachtgever dat willen, dan kan Opdrachtgever deze functie uitschakelen.
4.6 Opdrachtnemer wijst Opdrachtgever erop dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee Opdrachtgever de website van Opdrachtnemer bezoekt wel op naam kunnen registeren.


Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
5.1 Als Opdrachtgever Opdrachtnemer een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website van Opdrachtnemer te publiceren, geeft Opdrachtgever Opdrachtnemer daarmee het recht dat bericht (inclusief de door de Opdrachtgever opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.
5.2 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Opdrachtnemer, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Opdrachtnemer en/of bij diegene van wie Opdrachtnemer een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder de toestemming van Opdrachtnemer op de Opdrachtnemer site vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.


Artikel 6 Veiligheid
6.1 Gegevens die Opdrachtgever opgeeft bij Opdrachtnemer ter zake bankrekeningnummers c.q. creditcards worden via een beveiligd protocol over het net gestuurd. De overige registratie en bestellingen worden niet beveiligd verstuurd.
6.2 Opdrachtnemer laat dagelijks een viruscheck uitvoeren, om zoveel mogelijk te waarborgen dat Opdrachtnemer site virusvrij is en blijft. Opdrachtnemer kan echter de virusvrijheid van de site niet garanderen.


Artikel 7 Prijzen, aanbiedingen en acties
7.1 De meeste aanbiedingen van Opdrachtnemer die op de website van Opdrachtnemer staan vermeld, zijn verkrijgbaar bij Opdrachtnemer te Rotterdam.
7.2 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om actievoorwaarden tussentijds aan te passen en aanbiedingen in te trekken.


Artikel 8 Informatie via de Opdrachtnemer website
8.1 Informatie die Opdrachtgever op de website van Opdrachtnemer aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Opdrachtnemer kan echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is. Opdrachtgever is als gebruiker zelf verantwoordelijk voor zijn beslissingen en daarmee samenhangende acties op basis van de informatie.
8.2 Informatie op de website van Opdrachtnemer wordt van tijd tot tijd aangepast. Dat geldt ook voor de Voorwaarden en voorwaarden die van toepassing zijn op andere services die via de site worden aangeboden. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze op de site worden vermeld.
8.3 Indien Opdrachtgever fouten op de website van Opdrachtnemer aantreft, stelt Opdrachtnemer het zeer op prijs indien Opdrachtgever dat meldt via haar klantenservice.
8.4 De website van Opdrachtnemer bevat links naar websites van derden. Opdrachtnemer selecteert de websites waarnaar verwezen wordt zo
zorgvuldig mogelijk. Opdrachtnemer kan echter niet instaan voor de
inhoud en het functioneren van de websites van derden.


Artikel 9 Totstandkoming overeenkomst
9.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand wanneer Opdrachtgever langs de elektronische weg het bewijs van ontvangst van akkoordverklaring van Opdrachtnemer heeft ontvangen.

LeveringsvoorwaardenLeveringsvoorwaarden